?>

Neuropsykiatrinen valmennus tukee lapsen ja nuoren kouluarkea

Kirjoittajat: Koulukuraattori-sairaanhoitaja Henna Ropponen ja konsultoiva ohjaaja Miia Herranen työskentelevät Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja ovat erikoistuneet toimimaan mm. neuropsykiatrisina valmentajina ja kouluttajina.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus arvostavaan ja kunnioittavaan kohtaamiseen arjessaan. Tämä tulee huomioida suunniteltaessa koulunkäyntiä. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa pohditaan yksilöllisesti riittävää tukea, jotta koulunkäynti on mahdollista erilaisissa tilanteissa.

Tukea ei voida antaa mittanauha kädessä tai valmiilla sabluunalla, vaan se on mietittävä oppilaslähtöisesti ja yksilöllisesti. Nähdäänkö tuen tarpeen arvioinnissa vain arkea kuormittavat haasteet ja pulmat vai onko siellä mukana ajatus vahvuuksista sekä orastavista taidoista, jotka löytyvät meistä kaikista? Joskus nämä piiloutuvat tiukasti pinnan alle, ja tarvitaan tarkkoja silmiä ja korvia niiden esiin nostamiseksi. Ratkaisukeskeinen ajattelu pohjaa vahvasti vahvuuksiin, hyvän näkemiseen sekä positiivisiin huomioihin. Se mihin kiinnität huomiosi, kasvaa. Ruokinko itsessäni negatiivista vai positiivista ajattelun kehää? Näiden lisäksi omalla asenteella on huomattava merkitys.

Jokaisesta löytyy vahvuuksia

Yksi tapa tukea koulunkäyntiä on neuropsykiatrinen valmennus. Nepsy-valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta erilaisissa tilanteissa. Sen avulla valmennettava tulee tietoisemmaksi vahvuuksistaan ja voimavaroistaan. Valmennuksen aikana harjoitellaan vaihtoehtoisia toimintatapoja, joilla vahvistetaan myönteistä arjenhallintaa tunnetaidot huomioiden.

Valmennus on tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet valmennukselle määritellään prosessin alussa yhdessä valmennettavan kanssa. Yhteistyö perheen, koulun ja muiden toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta kaikilla oppilaan verkostossa olevilla on yhteinen näkemys yksittäisen oppilaan tilanteesta ja päämääristä. Valmennusta voidaan toteuttaa eri toimintaympäristöissä, mikä määräytyy pitkälti valmennuksen tavoitteen mukaisesti. Ajatuksena onkin, että uutta taitoa tai toimintatapaa harjoitellaan siinä ympäristössä, jossa sitä arjessa käytetäänkin.

Tukea oppilaalle ja samalla koko luokalle

Miksi valmennusta koulussa? Neurokirjon oppilailla esiintyy tuen tarpeita mm. toiminnanohjauksessa, tarkkaavuudessa, vuorovaikutuksessa, tunteidenhallinnassa, itsesäätelyssä, sosiaalisissa suhteissa sekä itsetuntoon liittyvissä asioissa. Usein heidän tapansa hahmottaa ympäröivää maailmaa erilainen. On todella tärkeää, että aikuiset lapsen ja nuoren ympärillä näkevät pinnan alle ja näkevät hänet kokonaisvaltaisesti.

Koululuokassa tämän voi toteuttaa erilaisin luovin ratkaisuin mm. oppimisympäristöä muokkaamalla. Neurokirjon oppilaalle pyritään löytämään omat kouluarkea helpottavat ratkaisunsa. Usein huomataan, että monet menetelmät tai toimintatavat palvelevat koko luokkayhteisöä ja lisäävät yhteisöllisyyden tunnetta. Nepsy-valmennukseen liittyy vahvasti myönteinen ohjaaminen ja luokkaa voi motivoida mm. myönteisen käytöksen vahvistamiseen eri tavoilla palkitsemalla.

Yhteistyö perheiden kanssa tärkeää

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa on jo vuosia toiminut nepsy-valmentajia ja kuntoutusmuoto on vakiintunut osaksi Valteri-koulujen arkea. Nepsy-osaaminen näkyy vahvasti ratkaisukeskeisessä työotteessa ja kohtaamisissa. Valterin tehtävänä on tukea mahdollisimman montaa lasta ja nuorta heidän omassa lähikoulussaan. Teemme yhä enenevässä määrin nepsy-valmennuksia lähikouluihin. Yhteistyö perheiden kanssa on tärkeää, koska sieltä löytyy paras asiantuntijuus sekä tietämys lapsen ja nuoren tilanteesta. Nepsy-valmentaja tuo ammattitaidollaan ja osaamisellaan uusia näkökulmia ja oivalluksia arjen haasteisiin. Meissä kaikissa on jo valmiina vastaukset, jotka avautuessaan johdattavat meidät yhteistä tavoitetta kohti.

Koulukuraattori-sairaanhoitaja Henna Ropponen, Valteri

Konsultoiva ohjaaja Miia Herranen, Valteri

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Valteri on Opetushallituksen alaisuuteen kuuluva oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä lähikouluissa sekä vahvistaa alan ammattilaisten osaamista.  Toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Toiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa.

  • kuusi toimipistettä, joiden kunkin yhteydessä toimii Valteri-koulu
  • työntekijöinä yli 550 opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaista
  • palveluiden piirissä noin 2500 oppilasta
  • koulutus- ja tutkimusyhteistyötä noin 40 eri kumppanin kanssa

Kerro oma tarinasi

Haluaisitko oman, lapsesi tai perheesi tarinan esiin?

info@naenepsy.fi